Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Zespolaki” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla niesienia pomocy osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzeństwu, rodzicom lub opiekunom prawnym.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 t.j.) oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnym profilu działania.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi jak i prawnymi.
9. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
10. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań doradczych, edukacyjnych, organizacyjnych, terapeutycznych i społecznych osobom z zespołem Downa oraz osobom niepełnosprawnym.
2. Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych zwłaszcza osób z zespołem Downa w społeczeństwie.
3. Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób z zespołem Downa i osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych zwłaszcza rodzin osób z zespołem Downa.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, festynów, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych itp..
2. Pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie i dotowanie leczenia i rehabilitacji.
3. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na potrzeby statutowe.
4. Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia do informacji i aktywności zawodowej i społecznej, promocja rodzicielstwa wśród osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej, humanitarnej i dobroczynnej w celu zdobycia funduszy lub środków rzeczowych na organizowanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich opiekunom.
6. Pozyskiwanie funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiązek, funduszy unijnych i PFRON, pozyskiwanie stałych sponsorów.
7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
8. Prowadzenie działań wspierających dla opiekunów i rodzin osób z zespołem Downa i osób niepełnosprawnych.
9. Prowadzenie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i poprawę jakości życia osób z zespołem Downa i osób niepełnosprawnych.
10. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych sprzyjającym postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.
11. Prowadzenie zbiórek publicznych finansowych i rzeczowych.
12. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno–psychologicznej, edukacyjnej i społecznej.
13. Zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów.
14. Upowszechnianie wiedzy o zespole Downa, zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.
15. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z zespołem Downa, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z zespołem Downa, autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
16. Podejmowanie działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi, integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
17. Kształtowanie pożądanych postaw organów administracji państwowej i samorządowej oraz szerokich rzesz społeczeństwa wobec materialnych i duchowych potrzeb osób niepełnosprawnych.
18. Propagowanie wśród młodzieży szkolnej i studenckiej idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym – tworzenie atmosfery akceptacji w środowisku.
19. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.
20. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, opiekunów i osób działających na rzecz niepełnosprawnych.
21. Podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
22. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
23. Inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności osób niepełnosprawnych
w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym i lokalnym.
24. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych w szczególności podopiecznych Stowarzyszenia w środowisku bliższym i dalszym.
25. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych związanych z tematyką „rodzicielstwo bez barier” oraz niepełnosprawnością.
26. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych.
27. Organizowanie różnorodnych zajęć, wycieczek, wykładów, konferencji, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji.
28. Prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup samopomocowych, udzielanie pomocy doradczej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
29. Pozyskiwanie i włączanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
30. Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z rodzicami dzieci z zespołem Downa w różnorodnych formach.
31. Gromadzenie informacji na temat praw osób niepełnosprawnych ich możliwościach i potrzebach oraz tworzenie bazy danych w celu pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w zdobyciu potrzebnych informacji.
32. Spełnianie dziecięcych marzeń poprzez paczki i upominki.
33. Organizowanie konkursów: przedmiotowych, ekologicznych, prozdrowotnych, sportowych itp.
34. Organizowanie wystaw: malarskich, fotograficznych itp.
35. Propagowanie działań na rzecz niepełnosprawnych oraz działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i innych formach promocji.
36. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi i działalnością Stowarzyszenia.
37. Tworzenie warunków wdrażania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego.
38. Organizowanie imprez integracyjnych dla osób zaangażowanych w prace Stowarzyszenia.
39. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej.
40. Stowarzyszenie inicjuje inne formy działalności mające na celu realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie realizując swoje cele może współpracować z:

1. władzami rządowymi i samorządowymi
2. organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych
3. mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi
4. stowarzyszenie realizuje cele samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
c. nie jest pozbawiona praw publicznych
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub minimum 7 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
e. korzystania nieodpłatne z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
f. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
c. opłacania składek w wysokości deklarowanej podczas przyjęcia do Stowarzyszenia
d. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi
b. wykluczenia i skreślenia przez Zarząd:
– za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia
– z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres trzech miesięcy
– utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz:
a. kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi o glosowaniu tajnym
b. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez pięć kadencji
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze, i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków członkowie informowani są poprzez zamieszczenia ogłoszenia o Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pomocą e-maili.
8. Walne Zebranie Członków (nadzwyczajne) może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku obrad.
9. Uchwały Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania na piśmie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na okres kadencji
b. uchwalania zmian statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków
c. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia
e. uchwalanie budżetu
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
h. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
j. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych pokrewnych organizacji
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
n. podejmowanie uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
o. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
13. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
14. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów, Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, sekretarza i członka. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są przez członków stowarzyszenia.
15. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
16. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
17. Do kompetencji Zarządu należą:
a. kierowanie i realizacja celów Stowarzyszenia
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c. sporządzanie planów pracy i budżetu
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku Stowarzyszenia
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
i. decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
18. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
19. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
21. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
22. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
23. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
24. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
c. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
d. wnioskowanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
f. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
g. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
h. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie
25. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez organ, który dokonał wyboru i po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
26. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Kadencja członka Komisji albo członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z końcem kadencji całej Komisji albo Zarządu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich i okresowych jednorazowych wpłat członków
b. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
c. darowizn, spadków, zapisów
d. dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych
e. środków z pomocy i ofiarności publicznej
f. odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
g. wpływy z działalności statutowej
h. grantów
i. dochodów z organizowanych kwest, aukcji, loterii, kiermaszy i imprez charytatywnych
j. nawiązki
2. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie może mieć pracowników. Pracownikami mogą być członkowie stowarzyszenia, członkowie władz oraz osoby spoza grona członków stowarzyszenia.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały terenowe posiadają własną osobowość prawną.
3. Zasady tworzenia jednostek terenowych:
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Struktura organizacyjna jednostek terenowych:
a. Władze oddziału to:
– Walne Zebranie Członków Oddziału
– Zarząd Oddziału
– Komisja Rewizyjna Oddziału
5. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat.
7. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
8. Walne Zebranie Członków Oddziału:
a. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
b. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
c. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
– z własnej inicjatywy
– na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
– na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
d. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
– uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału
– wybieranie i odwoływanie władz Oddziału
– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
– zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
– podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia
9. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:
a. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów, którzy są wybierani przez Zarząd spośród swoich członków.
b. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
c. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
– kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia
– realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia
– zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału
– przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia
– reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
– zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia
– decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
10. Komisja Rewizyjna Oddziału:
a. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
b. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
c. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
d. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
– kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
– ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
– składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału
– wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi
– wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
– wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia
11. Postanowienia końcowe:
a. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
b. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
4. Niedozwolone jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.