Terapia społeczna jest niezwykle istotna przy wsparciu dzieci z zespołem Downa i ich rodzin. Przeprowadzane przez nas terapie grupowe oddziałują społecznie na uczestników, spełniając przy tym zamierzone cele: edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne.

Zajęcia odbywają się w małych grupach dzięki czemu wszyscy uczestnicy aktywnie i chętnie w nich uczestniczą. Ponieważ grupa jest naturalnym środowiskiem rozwoju i edukacji uczestnicy zajęć mają możliwość odczucia przynależności i jedności  do wspólnego zespołu.

Celem zajęć jest niwelowanie trudności emocjonalnych, problemów w funkcjonowaniu w społeczeństwie, jak również wyeliminowanie zachowania agresywnego bądź opozycyjnego. Zajęcia socjoterapeutyczne sprawiają, że uczestnicy poznają samych siebie, poznają swoje mocne i słabe strony, swoje talenty i zdolności oraz budują relacje oparte na szacunku.  Dzieci i młodzież dostrzegają podobieństwa z innymi uczestnikami, integrują się ze sobą oraz uczą się właściwych wzorców.

Włączenie do terapii zajęć ruchowych i plastycznych pozwala dzieciom i młodzieży na odreagowanie napięć emocjonalnych oraz zbudowanie poczucia własnej wartości i rozwinięcie swoich zainteresowań.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, oligofrenopedagogów.

Relacja fotograficzna dostępna na naszym profilu na facebooku – kliknij żeby obejrzeć

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane są w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”. Partnerem w realizacji zadania jest Fundacja PZU.

PARTNER

Podziel się